Proyectos Personales

Gure EBZ proiektuaren barruan, gutako bakoitzak proiektu pertsonal bat sortzeko aukera du. Honek gustuko dugun eta hiriarentzako nahiz hiritarrentzako egin nahi dugun ekintza bat sortzea esan nahi du, ekintza hau garatzeko tokia eta baliabideak guk geuk bilatuz.


Dentro de nuestro Proyecto de SVE, cada uno de nosotros/as tiene la posibilidad de crear su proyecto personal. Esto significa crear una actividad que nos guste y que queremos desarrollar y ponerla a disposición de la ciudad y de los ciudadanos, intentando encontrar nosotros mismos el lugar y los medios para poderlo desarrollar.Within our EVS Project, each one of us has the possibility to create a personal project. This means creating an activity that we like and want to develop and making it available for the city and the citizens, finding the place and the facilities for our activity by ourselves.Eva & Giudita

Eva eta nik, literaturaren, liburuen eta filosofiaren maitaleak, sormena eta idazketaren inguruan lan egitea erabaki dugu. Idazketa sortzailearen inguruko tailer bat egiten ari gara, non pertsonen sormena idazketaren bidez estimulatzeko espazio bat sortu nahi dugun. Medio ezberdinak eta kultura anitzeko espazio bat erabiliko ditugu, non pertsona bakoitza nahi duen hizkuntzan eta erosoen egiten zaion moduan espresatuko den. Jada hasi gara egiten eta parte hartzaile interesatuak eta aktiboak izan ditugu. Aurkitu dugun tokia Donostiaren erdialdean dago, “El Subespacio” izenekoa. Gazte sortzaile batzuek orain dela gutxi hasi dute beraien ekintza bertan eta gure erabilerarako gela bat utzi digute eta promozioan ere laguntzen gaituzte. 

 

Eva y yo, amantes de la literatura, de los libros y de la filosofía, hemos pensado trabajar sobre la creatividad y la escritura. Estamos haciendo un taller de escritura creativa en el que queremos crear un espacio para estimular la imaginación de las personas a través de la escritura. Utilizaremos medios diferentes y crearemos un espacio multicultural en el que cada uno pueda expresarse en el idioma y en la manera en la que se siente más cómodo. Ya hemos empezado a hacerlo y hemos tenido unos participantes muy interesados y activos. El lugar que hemos encontrado está justo en el centro de San Sebastián, en El Subespacio, un espacio de jóvenes creativos que han empezado hace poco su actividad y que han querido ponernos a disposición la sala y nos ayudan también en la promoción del evento. 

Eva and I, lovers of literature, books and philosophy wanted to work with our imagination through writing. We decided to do a workshop of creative writing in which we want to make space to stimulate the imagination of people through writing. We are using different methods and creating a multicultural space in which everyone can express himself in the language and in the way that feels most comfortable to them. We already began and had very interested and active participants. The place we found, El Subespacio, is right in the centre of San Sebastian. It is a space where a group of creative young people recently started organizing activities and they also help us to promote our event. 


Sophie, Giudita, Eider & Irene 

Kaebnai-k proiektu pertsonal modura gazte elkartruke bat idazteko ideia eman zigun. Elkartrukeek herrialde ezberdinetako gazte taldeei (13 urtetik 30 urtera) elkartzeko eta guztiek batera 21 egun maximo bezala duen esperientzia bat bizitzeko aukera ematen die, non parte hartzaileek gai bat landuko duten tailer, ekintza, debate, rol jolasak, etab.en laguntzaz. Giuditak eta nik, Kaebnai-ko bi boluntarioekin batera (Eider eta Irene), data limite bezala apirilaren 30a zuen proiektu bat entregatu genuen.

“Wake up! Theatre for a colourful Europe” da elkartrukearen izena eta 3 herrialdeak hartzen ditu, Espainia, Italia eta Belgika. Gazteei arrazismo eta xenofobiaren inguruan hitz egiteko eta jokatzeko espazioa eman nahi die, zapalduaren antzerkiaren bidez interkulturalitatea onartuz eta ospatuz, Augusto Boal Brasildarra sortzaile duen antzerki parte hartzailea, ikusleak sartzen dituena eta helburu bezala aldaketa soziala duena. Antzerki jolasen eta ekintzen, kaleko elkarrizketen eta atzerritarren testimonioen bidez, amaierako ikuskizun bat sortuko dugu guztiok batera, Donostiako kaleetan egingo dena. Orain behatzak gurutzatzen ditugu proiektua gainditua izan dadin!


Sophie


Kaebnai nos dio la idea de escribir un Intercambio Juvenil como proyecto personal. Los Intercambios permiten a grupos de jóvenes (desde 13 hasta 30 años) de diferentes Países, encontrarse y vivir juntos una experiencia de hasta 21 días donde los participantes trabajan juntos sobre un tema elegido a través diferentes talleres, ejercicios, debates, juegos de roll, etc. Giudita y yo, junto con dos voluntarias de Kaebnai (Eider e Irene), entregamos un proyecto que tenía como fecha límite de entrega el 30 de Abril.

“Wake up! Theatre for a colourful Europe” es el título de un intercambio que incluye los 3 países, España, Italia y Bélgica. Quiere dar más espacio a los jóvenes para que hablen y actúen en contra del racismo y la xenofobia, aceptando y celebrando la interculturalidad a través del teatro del oprimido, un teatro participativo cuyo creador fue el brasileño Augusto Boal, que involucra a los espectadores y tiene como objetivo el cambio social. Con el uso de juegos de teatro y ejercicios, entrevistas en la calle y testimonios de inmigrantes, construiremos juntos un espectáculo final que se realizará en las calles de San Sebastián. Ahora cruzamos los dedos para que el proyecto sea aprobado!


Sophie

Kaebnai also gave us the idea to write a Youth Exchange as a personal project. Youth exchanges allow groups of young people (aged 13 to 30) from different countries to meet and live together for up to 21 days, during which the participants work together on a chosen topic, through a mix of workshops, exercises, debates, role-plays, etc. Giudita and I got together with two local Kaebnai volunteers and handed in a project for the 30th of April deadline.

"Wake up! Theatre for a colourful Europe" is a youth exchange including Spanish, Italian and Belgian youth and aims to give space to young people to discuss and act against racism and xenophobia by accepting and celebrating multiculturalism through theatre of the oppressed, a participative theatre pioneered by the Brazilian Augusto Boal which involves the spectators and aims at social change. Through theatrical games and exercises, interviews on the streets and testimonies of immigrants we will create a final performance that we will act out in the streets of San Sebastian. Now fingers crossed that the project will be approved!


Sophie


Lucie

Nire proiektu pertsonalean asko pentsatu dut eta azkenean nire pasioa den zerbaitean pentsatu dut. Argazki erakusketa bat egitea gustatuko litzaidake. Historia duten argazkiak. Argazkiak, Donostian bizi diren atzerritarrek eginak izatea da ideia. Argazkiak hiriarenak, naturarenak edo Donostiako pertsonenak izan daitezke. Argazki bakoitza kultura ezberdinetako pertsonek Donostia eta hiritarrak nola ikusten dituzten adierazteko eredu izango da. Proiektu honekin, atzerritarrek bertako gizartean duten inklusio sozialaren arazoa seinalatzea da nire helburua.


Yo he estado pensando mucho en mi proyecto personal y al final he pensado en algo que es mi pasión. Me gustaría hacer una exposición fotográfica. Fotografías con historias. La idea es que las fotos serán tomadas por los extranjeros que viven en San Sebastián. Las fotografías pueden ser de la ciudad, de la naturaleza o de las personas de Donostia. Cada foto será una muestra de cómo las personas de diferentes culturas ven la ciudad de San Sebastián y a los ciudadanos. Con este proyecto mi objetivo es el de señalar el problema de la inclusión social de los extranjeros en la sociedad local.

I was thinking a lot about my personal project and I got an idea. I would like to make a photo exhibition. Exhibition of photos with stories. The idea is that pictures will be taken by foreigners living in San Sebastián. Pictures can be of city, nature or people of Donostia. Every photo will show to locals how person from different culture can see the San Sebastián or people in the city. By this project I would like to point out a problem which concerns social inclusion of foreigners into majority society. 


Arto

Jendeari arte martzial ezberdinak aurkeztu nahi dizkiot kirol inguru baten bidez.


Arte martzial tradizionalek errespetua, oreka eta diziplina edukitzen duten bitartean, borroka kirolek estigma txarra izaten dute beraiekin. Merezi gabekoa dela uste dut eta antzekotasunak erakutsiko ditut. Azkenean, gorputza mugitzeko modu egokia aurkitzean datza. Arte martzialak mundu guztian praktikatu daitezke adin edo kondizio fisikoaren mendeko izan gabe.


Tailerrak seminario modukoak izango dira. Hiru bilera izango ditugu astero, non konbateko distantzia ezberdinen inguruan ikasiko dugun eta arte martzialen teknika ezberdin mordoa probatuko ditugun.

 

Quiero introducir a la gente diferentes artes marciales a través de un ambiente deportivo. Mientras que las artes marciales tradicionales suelen tener una identidad de respeto, equilibrio y disciplina, los deportes de combate a veces tienen un mal estigma asociado a ellos. Creo que es inmerecida y mostraré la forma en que son muy similares. Al final, se trata sólo de encontrar la manera más efectiva para mover el cuerpo. Las artes marciales pueden ser practicadas por todo el mundo sin depender de la edad o la condición física.

Los talleres serán como seminarios. Cada semana vamos a tener tres reuniones en las que aprenderemos acerca de las diferentes distancias de combate y probar muchas técnicas de diferentes artes marciales.

I want to introduce people to different martial arts through a sportive atmosphere. While traditional martial arts usually have an identity of respect, balance and discipline, combat sports sometimes have a bad stigma attached to them. I believe it is undeserved and will show how they are very similar and in the end it is just about finding most effective way moving your body. Martial arts can be practiced by everybody not dependent on age or physical conditioning. 

Workshops will be be in a form of seminars. Every week we will have three meetings where we learn about different distances of fighting and try out many techniques from different martial arts.


Lisa

Dantza Inklusiboaren Tailerra

Mugarik gabe dantzatu! Oztoporik gabe dantzatu! Mugarik gabe dantzatu! Tailerraren helburua gorputzaren esplorazioa da mugimenduan eta gaitasun korporal eta sentsorialaren garapena. Tailerra kondizio eta egoera ezberdinetan dauden pertsonei zuzenduta dago. Dantza erabiliko dugu gerturatzeko, errekonozitzeko, hitz egiteko, harremantzeko eta hazteko modu bezala. Bakoitzak bere ezberdintasunetik ekarpenak egitea da ideia. Hau da, Bestearen bakartasunetik hasi, gero Bestearen diferentziarekiko beldurra gainditzeko. Dantza iklusiboak, dantza kontenporaneoarekiko eta artearekiko pertzepzio eta begirada aldaketa bultzatzen du. Gainera, gorputzaren, mugikortasunaren, estetikaren eta edertasunaren inguruan bizitzan zehar pilatu ditugun kontzeptuak ezabatzeko aukera da.


Taller de Danza Inclusiva


¡BailaSinFronteras! ¡BailaSinObstaculos¡ ¡BailaSinLímites! El objetivo del taller es la exploración del cuerpo en movimiento y el desarrollo de la capacidad corporal y sensorial.  El taller está dirigido a personas que se encuentran en condiciones y situaciones diversas. Utilizaremos la danza como una nueva forma de acercarse, reconocerse, dialogar, comunicarse y crecer. La idea es que todxs aporten a partir de su diferencia. Es decir, partir de la singularidad del Otro para luego superar el miedo a lo diferente y el Otro. La danza inclusiva impulsa un cambio en la mirada y la percepción sobre la danza contemporánea y el arte. Además, es una posibilidad para eliminar conceptos que hemos acumulado a lo largo de la vida sobre el cuerpo, la movilidad, la estética y la belleza.

Inclusive Dance Workshop


BailaSinFronteras! BailaSinObstaculos! BailaSinLímites! The aim of the workshop is the exploration of the body in movement and the development of physical and sensory abilities. It is open to people who live in different conditions and situations. We will use dance as a new way to approach, recognize, discuss, communicate and grow. The idea is that everyone contributes from their own differences. That is, starting from the singularity of the Other to then overcome the fear of  the different and the Other. Inclusive dance inspires a change in the perception of contemporary dance and art. In addition, it is a possibility to erase concepts about the body, mobility, aesthetics and beauty that we have accumulated in the course of our lives.


Escribir comentario

Comentarios: 0