EUROPEAN VOLUNTEER REVOLUTION 2

EBZ-ko 9 bolondres Donostian (Kaebnai elkartean)

EBZ  Europako Boluntariotza Zerbitzua


Kultura berri bat ezagutzearekin interesaturik zaude?

Pertsona berriak ezagutu nahi dituzu?

Esperientzia berri baterako prest zaude?


EBZ da zure erantzuna.


Zer da EBZ? Europako Boluntariotza Zerbitzua bizitza aldatzen duen esperientzia bat da. Epe motzeko edo luzeko proiektua izan daiteke (2 hilabetetik 12 hilabetera), Europan zehar edo Europatik kanpo.


Nor izan daiteke EBZ-ko boluntario? Edozein gazte, 18 urtetik 30 urtera.


Zein ekintza egin ditzakezu EBZ-an? Gehien gustatzen zaizun proiektua aukeratu dezakezu, adibidez, artea eta kulturaren inguruan, ingurumena, gazteekin eta zaharrekin edo ezintasunak dituzten pertsonekin lan egin. EBZ konpetentzia eta aukera berriak ematen dituen ikaskuntzarako esperientzia ez-formala da.


Nola hartu dezakezu parte? Hemen aurkitu dezakezu informazio guztia.


 

 

Gure proiektuak “European Volunteer Revolution 2” izena du.

 

Aurreko EBZ-a jarraitzen duen proiektua da. 9 boluntario gara, Europako 9 herrialde ezberdinetakoak eta Kaebnai elkarteak hartu gaitu.

Hemen Kaebnai elkartearekin lanean dabiltzan elkarte ezberdinekin lan egingo dugu, adibidez:

 1. GOIENETXE: yoga, dantza eta teknologia berrien tailerrak ditugu.
 2. + 55: yoga, ingeles, argazki eta mugikorren erabilera tailerrak ditugu.
 3. CRAJ-ean gure herrialdetako musika, historia, aurkikuntzak, pelikulak… inguruko tailer kulturalak sortuko ditugu.
 4. Hizkuntza klaseak CRAJ-ean: Italiarra, Alemana, Frantsesa eta Ingelesa
 5. ARTE ATZEGI: arte tailerra
 6. DSS 2016: Europako Kultura Hiriburuari promozioa egiten lagunduko diogu.


Guretzako eta Kaebnai-rentzat erronka bat izango da!

 

 

Giudita Melis

Nazionalitatea: Italiarra

Zer egiten duzu Donostian? Kaebnai-n nabil lanean boluntario bezala. Esperientzia oso betegarria eta konstruktiboa.


Vicente Biancardi da Camara

Kaixo! Nire izena Vicente Biancardi da Camara da eta boluntario portugaldarra naiz. Musika entzutea gustatzen zait, politikaren inguruan hitz egitea eta janari ona jatea. Eguraldi ona egiten duenean nire “longboard”-arekin eta nire lagunekin bizitzaz disfrutatuz kalean ibiltzea gustuko dut.


Evangelia Dardoumpa

Evangelia naiz, Eva nire “revolution”-eko lagunentzat. Greziakoa naiz. Proiektu honetara aurkeztu naiz Euskal Herriaren inguruan gehiago ikasi nahi nuelako, Europako toki ezberdinetako jendea ezagutu nahi dudalako eta esperientzia berri bat bizi nahi dudalako, eta… agian nire maitasun Euskalduna aurkitu, zergatik ez?


Sophie Samyn

Kaixo, ni Sophie naiz, Belgikakoa. Oso pozik nago Euskal Herrian nagoelako. Kultura berriak deskubritzea ikaragarri gustatzen zait eta Europako Boluntariotza Zerbitzua egiten ari diren beste pertsonengandik asko ikastea espero dut. Guztiok oso ezberdinak gara, baina horrek guztia interesgarriagoa izan dadin laguntzen du!


Arto Haponen

Kaixo! Arto naiz eta Tartu-n egoteaz nazkaturik nago!

Egun bakoitza abentura bat izatea gustatzen zait eta Euskal Herrian esperientzia luzea izateko aukera edukitzeagatik zorioneko sentitzen naiz. Nire esperientzia konpartitzea espero dut eta gauza berriak ikastea.


Linda Goba

Linda Belinda, barribaribaaa


Lisa Hövelborn Bellido

Nire Euskadira bidaia gustuko dut /// topaketa interkulturalak /// dibertsitatea /// jendea /// instrumentuak /// artea bere ñabardura guztiekin /// natura /// ixiltasuna /// koloreak /// fantasia /// ezezaguna dena /// zapore ezberdinak deskubritzea /// mugitzea /// esploratzea /// ikastea eta ahaztea /// behatzea /// arrazoi berezirik gabe pozik egotea…


Irina Cojocaru

Kaixo, Irina naiz, Errumaniakoa!

Bizitzaren bidean konprometituta, esperientzia berri bakoitzarekin ikasten saiatuz, pertsona bakoitzean edertasuna aurkituz, momentu oro, bidean azaltzen zaidan aukera bakoitzarekin, abenturaz disfrutatuz, BIZITU!


Lucie Maturová 

Proiektu honetara aurkeztu naiz nire lizentzia bukatu berri dudalako eta masterrarekin jarraitu aurretik esperientzia berri bat bizitu nahi nuelako, horrela nire horizonteak irekiz.SVE - Servicio Voluntario Europeo


¿Estás interesado en conocer una nueva cultura?

¿Estás interesado en conocer nuevas personas?

¿Estás listo para una nueva experiencia?


SVE es una de las respuestas.


¿Qué es el SVE? El Servicio Voluntario Europeo es una experiencia que te cambia la vida.

Puede ser un proyecto de corto o de largo plazo (a partir de 2 hasta 12 meses), en Europa o fuera de Europa.


¿Quien puede ser voluntario en SVE? Cualquier joven, desde los 18 hasta los 30 años.


 ¿Que actividades puedes hacer durante el SVE? Puedes elegir el proyecto que mas te guste, por ejemplo, sobre el arte y la cultura, el medio ambiente, trabajar con jóvenes y mayores o con personas discapacitadas. El SVE es una experiencia de aprendizaje no formal que da nuevas competencias y oportunidades. 


¿Como puedes participar? Puedes encontrar todas las informaciones aquí. 


Nuestro proyecto se llama “European Volunteer Revolution 2”.

Se trata de un proyecto que sigue un anterior SVE. Somos 9 personas de 9 países diferentes de la Union Europea, acogidos por la organización juvenil Kaebnai.

Aquí trabajaremos con diferentes asociaciones que colaboran con Kaebnai, por ejemplo:

 1. GOIENETXE: tenemos talleres de yoga, de baile y nuevas tecnologías
 2. + 55: tenemos talleres de yoga, ingles, fotos y del uso de móviles
 3. Crearemos talleres culturales en el CRAJ sobre la música, la historia, los inventos, las películas etc. de nuestros países
 4. Clases de lengua en CRAJ: Italiano, Aleman, Frances e Ingles
 5. ARTE ATZEGI: taller de arte
 6. DSS 2016: ayudaremos en la promoción de la Capital Europea de la Cultura


Será un reto para nosotros y para Kaebnai!


Giudita Melis

Ojos: marrones

Edad: no recibida

Altura: bastante 

Peso: …. 

Nacionalidad: Italiana

Que haces en Donostia? Trabajando como voluntaria con Kaebnai. Una experiencia muy completa y constructiva.


Vicente Biancardi da Camara

Kaixo! Me llamo Vicente Biancardi da Camara y soy un voluntario portugues. Me gusta escuchar musica, hablar de politica y comer buena comida. Si hace buen tiempo me gusta estar por la calle con mi longboard y unos amigos disfrutando de la vida. 


Evangelia Dardoumpa

Soy Evangelia, Eva para mis “revolution” amigos. Soy de Grecia. He aplicado por este proyecto porque quería aprender mas sobre el País Basco, conocer nuevas personas de toda Europa y vivir una nueva experiencia, y…quizás encontrar mi amor Basco, porqué no?!


Sophie Samyn

Hola soy Sophie de Belgica. Soy super feliz de estar en el País Basco. Me encanta descubrir nuevas culturas y espero aprender mucho también de los otros SVE’s. Somos todos muy diferentes pero eso solo hace la cosa mucho mas interesante!

 

Arto Haponen

Hola! Soy Arto y estoy harto de estar en Tartu!

Cada día tiene que ser una aventura para mi y fui bastante afortunado de tener una bastante larga en el maravilloso Pais Basco. Espero compartir mi experiencia y aprender nuevas cosas.

 

Linda Goba

Linda Belinda, barribaribaaa 


Lisa Hövelborn Bellido

Me gusta mi viaje a Euskadi /// los encuentros interculturales/// la diversidad/// la gente/// los instrumentos/// el arte en todos sus diferentes matices/// la naturaleza/// el silencio/// los colores/// la fantasía/// lo desconocido/// descubrir nuevos sabores/// moverme/// explorar/// aprender y desaprender/// observar/// estar contenta sin razón especial…

 

Irina Cojocaru

Hola, soy Irina de Rumania!

Comprometida en el camino de la vida, intentando aprender de cada nueva experiencia, de encontrar la belleza en cada persona, en cada momento, en cada oportunidad que aparece en mi camino, en disfrutar cada aventura, en VIVIR!

 

Lucie Maturová

He aplicado por esto SVE porque acabo de terminar mi licencia y antes de seguir con mi Master quería hacer una nueva experiencia y abrir mis horizontes.


EVS - European Voluntary Service


Are you interested in discovering new cultures? 

Are you interested in meeting new people? 

Are you ready for new experiences?


EVS is one of the answers.


What is EVS? It stands for European Voluntary Service and it is a life changing experience.

It can be a short or a long term project (from 2 to 12 months), mostly in Europe but even outside of Europe. 


Who can be an EVS volunteer? Anyone from 18 to 30 years old.


What kind of activities can you do during EVS? You can choose the project that suits you, for example, regarding art and culture, environmental issues, working with youth or elderly people or activities with disabled people. EVS is a non formal learning experience that will give you new skills   and opportunities. 


How you can participate in EVS project? You can find all the information here.


Our project is called “European Volunteer Revolution 2”. 

It is a follow up project of a previous EVS. We are 9 people from 9 different countries of the EU, being hosted by the youth organization Kaebnai. 

We will work in different associations that collaborate with Kaebnai, for example:

 1. GOIENETXE: giving workshops of yoga, dance and on new technologies
 2. + 55: giving workshops of yoga, english, photography and the use of mobile phones
 3. Creating cultural workshops in CRAJ about music, history, inventions, movies etc. of our countries.
 4. Language lessons in CRAJ: Italian, German, French and English
 5. ARTE ATZEGI: taking part in an art workshop
 6. Foundation DSS 2016: helping in the promotion of SS 2016


It will be a challenge for us and for Kaebnai! 

 

Giudita Melis 

Eyes: brown

Age: not known

High: enough

Weight: …

Nationality: Italian

What are you doing in SAN sebastian? Working as a volunteer with Kaebnai. An experience that seems to me very complete and constructive.


Vicente Biancardi da Camara 

Kaixo! My name is Vicente Biancardi da Camara and I am a Portuguese volunteer. I like listening to music, talking politics and eating good food. If the weather is good, I like being on the street with my longboard, and some friends, enjoying life. 


Evangelia Dardoumpa 

I am Evangelia, Eva for my revolution friends. I’m from Greece. I applied for this project because I wanted to learn more about the Basque Country, to meet people from all around Europe and to live a new experience, and maybe find my Basque love, porque no?!


Sophie Samyn  

Hi I am Sophie from Belgium. I am very excited to be in the Basque Country. I love discovering new cultures and I hope to learn a lot from the other EVS’ers. We are all very different but that just makes it all the more interesting!

 

Arto Haponen

Kaixo! I am Arto from Tartu. 

Every day should be an adventure and I was fortunate enough to have a long one in beautiful Basque Country. I hope to share my experiences and learn new things.

 

Linda Goba 

Linda Belinda, barribaribaaa 


Lisa Hövelborn Bellido

I like my trip to the basque country/// intercultural encounters/// diversity/// people/// instruments/// art in all its different shades/// nature/// silence/// colors/// fantasy/// the unknown/// to discover new flavors/// to move/// to explore/// to learn and unlearn/// to observe/// to be happy without any special reasons….

 

Irina Cojocaru 

Hi, I’m Irina from Romania! 

Totally engaged in the journey of life, looking to learn from each experience, to find beauty in every person, every moment, every challenge that comes in my way, to enjoy every adventure, to BE!

 

Lucie Maturová 

I applied for EVS because I just finished my bachelor. Before continuing my master I want to get new experiences and open my horizons.Escribir comentario

Comentarios: 5
 • #1

  Frank (martes, 24 febrero 2015 12:26)

  Arto, me he reído mucho con tus rimas, que pena no poder pasar mas tiempo contigo.

  Irina, me has enamorado... *.*

  ¡Qué pena no poder conoceros más a todas y a todos! Pasarlo muy bien y disfrutar. Mis mayores deseos para vuestra nueva vasca experiencia.

  ¡Besos de chocolate para todxs!

 • #2

  Aitor (martes, 24 febrero 2015 12:42)

  El hecho de que nueve voluntarios nos visiten es una muy buena idea. El problema viene cuando ese hecho conlleva que kaebnai como organizacion descuide el grupo de voluntariado local y la cohesiom y dinamismo del mismo. Es una pena puesto que al final somos los voluntarios locales los pilares de la esencia de la organizacion

 • #3

  Idoia (martes, 24 febrero 2015 13:27)

  Me encanta. Esa motivación e ilusión con la peculiaridad de cada uno, puede aportar muchísimo a la ciudad de donosti como a cada persona que esté en contacto con vosotras/os!

 • #4

  Kaebnai (martes, 24 febrero 2015 15:42)

  Arratsalde on,

  Gracias a las personas que estáis participando en el Blog!

  Esta nueva plataforma del blog creada por las/los voluntarias/os SVE que participan en el proyecto Revolution, es una oportunidad de participación en la diversidad cultural de 9 países!! Gracias por aprovecharlo!!

  Aitor gracias por opinión, nos encantaría ofrecer más proyectos y actividades a nivel local de las que hemos venido haciendo (Zoco Kaebnai, etc.) y nos da mucha pena la limitación actual de la administración en apoyarnos en ellas.

  Día a día seguimos y seguiremos apostando por el voluntariado local, en este momento a través de los proyectos en marcha con los recursos que cuenta la entidad (comisiones por temática, acompañameinto de SVE como tutores, talleres culturales, de idiomas,,,). ¡Animamos a que se participe en ellos y disfrutemos todos de la diversidad actual que pueden ofrecer! Entendemos que los intereses de cada persona son diversos también.

  Una vez más, a Ainhoa, responsable del voluntariado, le encantaría estar contigo y poder tratar lo que planteas.

  Eskerrik asko berriro parte hartzeagatik!

 • #5

  Oihane García (viernes, 13 marzo 2015 21:33)

  Pese a conoceros desde apenas dos días, estoy muy contenta de que esteis aquí. Dais un toque de frescura a la entidad y a los voluntarios locales, nos enseñáis de vuestros lugares, idiomas, música y mucho más que nos queda por aprender. Nos demostráis que se puede ir a un lugar desconocido y en apenas dos meses aprender su cultura, su lengua y lo más importante, a integrarnos.
  Espero poder conoceros a todos un poco más, aprender y hacer voluntariado con vosotros, y sobre todo, algún día no muy lejano, ser también voluntaria europea como vosotros.

  Gracias, besos.